Prawo rodzinne i opiekuńcze
obejmuje sprawy regulujące stosunki prawne w rodzinie (niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnętrzne rodziny jak i z osobami trzecimi.

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism procesowych w sprawach rodzinnych,
3. reprezentacja przed sądem,
4. sporządzanie umów .

Przykładowe sprawy o:
1. rozwód, w tym z orzeczeniem winy,
2. separację,
3. unieważnienie małżeństwa,
4. ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa,
5. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
a) zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa)
b) władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi: pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami, umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu, przysposobienia i o rozwiązanie przysposobienia,
c) obowiązku alimentacyjnego: o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów – podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
d) opieki i kurateli: ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora,
6. nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji,
7. dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
8. dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
9. należących do sądu opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
a) osoby chorej psychicznie,
b) osoby z zaburzeniami psychicznymi,
c) osoby chorej psychicznie na wniosek,
d) nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
e) umieszczenie w domu pomocy społecznej,
f) zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
g) inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.