Prawo ubezpieczeń społecznych:

obejmuje regulacje w zakresie ubezpieczeń społecznych; stosunki prawne z ZUS.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:

  1. porada prawna,
  2. sporządzanie pism procesowych w sprawach,
  3. reprezentacja przed sądem
  4. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy o:

  1. dotyczące odwołań od decyzji organu emerytalnego, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego do w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej:
  2. zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,
  3. świadczenie rehabilitacyjne,
  4. odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
  5. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.