Prawo pracy
obejmuje regulacje w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy.

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism procesowych w sprawach,
3. reprezentacja przed sądem.

Przykładowe sprawy o:
1. ustalenie istnienia stosunku pracy,
2. uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
3. dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,
4. dopuszczenie do pracy,
5. wynagrodzenie, w szczególności różne jego składniki, np.: premie, dodatki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ekwiwalenty, odprawę emerytalną, odprawę rentową, odprawę pośmiertną, nagrody jubileuszowe.